Dit waren de sprekers van De Staat van Nederland 2016:

Prof. dr. Kim Putters, sinds juni 2013 directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). Putters studeerde Bestuurskunde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, waar hij eveneens promoveerde in 2001. Van 2008 tot 2013 was hij Bijzonder Hoogleraar Management van instellingen in de gezondheidszorg bij het instituut Beleid Management Gezondheidszorg aan de Erasmus Universiteit. Hiervoor werkte Putters als universitair docent aan de Tilburgse School voor Politiek en Bestuur en aan de Rotterdamse universiteit, terwijl hij zich ook profileerde in de politiek; hij was raadslid in Hardinxveld-Giessendam, vicevoorzitter van de PvdA-senaatsfractie en eerste ondervoorzitter van de Eerste Kamer.

Drs. Laura van Geest, directeur van het Centraal Planbureau (CPB) sinds augustus 2013. Ze studeerde af in Algemene Economie (1989) en Bestuurskunde (1992) aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Daarnaast voltooide zij in 1992 de beroepsopleiding Financieel-Economisch beleidsmedewerker. In 1990 trad Van Geest in dienst van het ministerie van Financiën bij de directie Buitenlandse financiële betrekkingen als coördinator Europese Monetaire Unie (EMU). Tussen 1995 en 1998 was zij werkzaam als adviseur op het kiesgroepkantoor van Nederland bij het Internationaal Monetair Fonds. Vervolgens bekleedde zij diverse functies binnen het ministerie van Financiën, zoals (plaatsvervangend) directeur Algemene financiële en economische politiek (2002-2006), thesaurier-generaal (2006-2007) en directeur-generaal Rijksbegroting (2008-2013).

Prof. dr. Rens Vliegenthart, hoogleraar Communicatie aan de Universiteit van Amsterdam. Hij doet onderzoek naar mediaberichtgeving van politieke actoren en sociale bewegingen; hij bestudeert hoe deze berichtgeving tot stand komt en hoe het politieke proces en de publieke opinie erdoor worden beïnvloed. Vliegenthart werkte eerder als gastdocent aan de Universiteit van Southern Denmark. In 2009 ontving hij van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) een Veni-subsidie. Vliegenthart zit zowel in het bestuur van de Amsterdam School of Communication Research (ASCoR) als dat van Amsterdam School of Communication Research en is voorzitter van de sectie politieke communicatie van de Netherlands-Flanders Communication Association. In 2012 publiceerde hij het boek U kletst uit uw nek. Over de relatie tussen politiek, media en de kiezer. 

Prof. dr. Alex Brenninkmeijer, sinds 2014 maakt hij deel uit van de Europese Rekenkamer. Eerder was hij, van 1 oktober 2005 tot 1 januari 2014, onze Nationale ombudsman. Hij studeerde aan de Rijksuniversiteit Groningen en promoveerde later aan de Universiteit van Tilburg op een onderzoek naar de betekenis van onafhankelijke rechtspraak in de democratische rechtsstaat. Hij was hoogleraar Staatsrecht in Leiden en directeur van het programma geschillenbeslechting van het E.M. Meijers Instituut van de Universiteit Leiden. Voordat hij tot Nationale ombudsman werd benoemd, was Brenninkmeijer rechter bij verschillende rechterlijke colleges op het gebied van ambtenarenrecht, belastingrecht en sociale zekerheid.

Prof. dr. Joop van Holsteyn, sinds juni 2005 bijzonder hoogleraar Kiezersonderzoek. Hij studeerde Nederlandse Taal- en Letterkunde en Politieke Wetenschap en is verbonden aan het Instituut voor Politieke Wetenschap van de Universiteit Leiden. Van Holsteyn publiceert met name over verkiezingen en stemgedrag, publieke opinie en opinieonderzoek, het referendum in Nederland, extreem-rechts en politieke partijen en partijleden. Daarnaast doet hij onderzoek naar politieke tekeningen. In 1994 promoveerde hij op ‘Het woord is aan de kiezer’, een beschouwing over verkiezingen en stemgedrag aan de hand van open vragen. Hij ontving daarvoor de Jaarprijs Politicologie 1995.

Prof. dr. Han Entzinger, emeritus hoogleraar Migratie- en Integratiestudies aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hij studeerde sociologie in Leiden, Rotterdam en Straatsburg en promoveerde in 1984 aan de Universiteit Leiden met een proefschrift over minderhedenbeleid. Hij werkte onder meer bij de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) in Genève en bij de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. Van 1986 tot 2001 was hij hoogleraar Sociale Wetenschappen aan de Universiteit Utrecht. In 2012 ging hij met (semi-)emeritaat, maar hij bekleedt nog diverse nevenfuncties, waaronder het voorzitterschap van het Wetenschappelijk Comité van het Bureau voor de Grondrechten van de Europese Unie (FRA) te Wenen. Entzinger heeft veel gepubliceerd over migratie, integratie, inburgering, multiculturalisme en de verzorgingsstaat.

Prof. dr. Kees Goudswaard, sinds 2000 hoogleraar Economie en sinds 1995 bijzonder hoogleraar Sociale Zekerheid aan de Universiteit van Leiden. Daarnaast is hij sinds 2000 hoofd van de Afdeling Economie van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid. Zijn onderzoeksterreinen zijn sociale zekerheid, pensioenen en inkomensverdeling. Hij studeerde Algemene Economie aan de Vrije Universiteit Amsterdam, waar hij in 1981 cum laude afstudeerde. Vervolgens promoveerde hij in 1988 aan de Universiteit Leiden. Naast zijn academische werk vervult Goudswaard diverse advies- en toezichtfuncties: hij is lid van de Raad van Commissarissen van De Nederlandsche Bank en was veertien jaar kroonlid van de SER. Momenteel is hij voorzitter van de SER-Commissie die het kabinet adviseert over de toekomst van de pensioenen.

Mr. drs. Marjan Minnesma, mede-oprichter en directeur van Urgenda. Urgenda wil Nederland sneller duurzaam maken, samen met bedrijven, overheden, maatschappelijke organisaties en particulieren. Minnesma studeerde bedrijfskunde aan Henly/Brunel University London en filosofie en rechten aan de Universiteit Utrecht. Ze deed haar afstudeeropdracht voor bedrijfskunde bij Shell, waar ze nadien ging werken. Hierna werkte ze bij Novem, als campagnedirecteur bij milieuorganisatie Greenpeace, was ze verbonden aan de Vrije Universiteit en werkzaam als directeur van het Dutch Research Institute for Transitions (DRIFT) van de Erasmus Universiteit.

Prof. dr. Janneke Plantenga, als hoogleraar economie verbonden aan Utrecht Universiteit School of Economics. In haar onderzoek richt ze zich met name op vraagstukken betreffende de arbeidsmarkt en sociale zekerheid, verlofregelingen en kinderopvang. In 1981 studeerde ze af in de Economie, om vervolgens haar PhD in 1993 te voltooien. Plantenga werkte als hoogleraar bij de Universiteit van Groningen aan het Center for Social Science Theory and Methodology en richtte zich op de sociaal-economische aspecten van kinderopvang. Plantenga is tevens lid van het Europese onderzoeksnetwerk Women, Welfare State and Citizenship.

Prof. dr. Hugo Keuzenkamp, sinds 15 maart 2007 lid van de Raad van Bestuur van het Westfriesgasthuis te Hoorn. Voor zijn overstap was hij sinds 1 januari 2004 directeur zorgverzekeringen bij Delta Lloyd OHRA. Hij is verder in deeltijd onbezoldigd hoogleraar verzekeringskunde aan de Universiteit van Amsterdam. Keuzenkamp studeerde Economie aan de Universiteit van Amsterdam en de London School of Economics. Aan de London School of Economics was hij tevens research assistant van de latere Amerikaanse minister van financiën, Lawrence Summers. Hij promoveerde in 1994 in Tilburg op een proefschrift over de grondslagen van de econometrie. Van 2000 tot en met 2003 was hij hoogleraar toegepast economisch onderzoek aan de Universiteit van Amsterdam en algemeen directeur van de Stichting voor Economisch Onderzoek.

Drs. Dick Schoof, de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid, sinds maart 2013. Als NCTV is hij op rijksniveau eindverantwoordelijk voor ‘de drie C’s’: Crisisbeheersing, Contraterrorisme en Cyber security –met als doel het voorkomen en beperken van maatschappelijke ontwrichting. Schoof was van 2010 tot 2013 directeur-generaal Politie, belast met de vorming van de nationale politie bij het ministerie van Veiligheid en Justitie. Eerder was hij plaatsvervangend Secretaris-Generaal van het ministerie van Justitie, hoofddirecteur van de Immigratie en Naturalisatie Dienst (IND) en directeur-generaal Veiligheid bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Prof. dr. Coby van der Linde, sinds 2001 directeur van het Clingendael International Energy Programma (CIEP). Daarnaast is zij hoogleraar Geopolitiek en Energiemanagement aan de Faculteit der Letteren van de Rijksuniversiteit Groningen. Hiervoor werkte ze als wetenschapper bij de universiteiten van Leiden en Amsterdam, waar ze zich richtte op de internationale energiemarkten. Coby van der Linde studeerde politicologie, internationale betrekkingen en internationaal recht en economie aan de Universiteit van Amsterdam. Momenteel ligt de nadruk van haar onderzoek op de internationale olie- en gasmarkten en de internationale geopolitiek.

Drs. Zihni Özdil, historicus en als wetenschappelijk docent verbonden aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hij treedt regelmatig op als gespreksleider en hij geeft advies en lezingen aan instellingen zoals het Ministerie van Justitie, de Universiteit van Chicago, de Oxford Universiteit en het Stedelijk Museum. Özdil schrijft voor NRC Handelsblad, Nieuwe Revu, de Volkskrant en het Parool. Vorig jaar verscheen zijn pamflet Nederland mijn Vaderland bij uitgeverij De Bezige Bij met als centrale vraag: ‘Waarom snappen wij nog steeds niet dat Özdil óók een Nederlandse naam is?’

Dr. Karen van der Wiel, sinds 2014 programmaleider Onderwijs bij het Centraal Planbureau (CPB). Het programma onderzoekt diverse onderwerpen, van voor- en vroegschoolse educatie tot scholing voor werkenden. Hiervoor was ze bij het CPB leider van de kennisunit Onderzoeks- en Wetenschapsbeleid bij de afdeling Arbeid en Onderwijs. In 2009 promoveerde Van der Wiel in de econometrie aan de Universiteit van Tilburg.